logo vvv rwbVerslag jaarvergadering Vereniging van Volksvermaken Grolloo

Datum: 22 januari 2019

Locatie: Café-restaurant Hofsteenge.

Aanwezige bestuursleden:   Janick Meursing, Tineke Roukes, Martin Takens, Corine van der Heide en Janette Meems
Aanwezige donateurs:   Alie Jobing, Frank Andriessen, Tjitske Hiemstra, Leon Beijering, Roelie Reinders, Marja Tjassens
Afwezig met kennisgeving: Bertus Reinders, Bert Meems

Download hier het verslag.

 1. Opening en vaststellen agenda
  1. Corine v.d. Heide opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. De agenda wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.
 2. Ingekomen post
  1. Er zijn geen ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering
  1. De notulen worden onder dank ongewijzigd vastgesteld.
  2. De muziekkoepel staat voor opslag in de schuur van Bert Somer op Vredenheim
 4. Sociaal jaarverslag: wat hebben we allemaal kunnen doen in Grolloo in het afgelopen jaar?
  1. Janette Meems leest het jaarverslag van 2018 voor. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
 5. Financieel jaarverslag: en wat kostte het allemaal?:
  1. Verantwoording door de penningmeester: Tineke Roukes geeft een uitleg over het financiële boekjaar van 2018, we eindigen met een positief saldo.
  2. Contributie 2019 vaststellen: De donateursbijdrage blijft voor 2019 ongewijzigd, alleenwonend € 2,00 en voor een gezin € 4,00
  3. Kascommissie 2019: De kascommissie (Tjitske Hiemstra en Leon Beijering) hebben de boeken nagekeken en ook dit jaar zag het er weer keurig uit. Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester.
  4. We nemen afscheid van Tjitske Hiemstra als kascommissielid. In 2019 zal de kascommissie bestaan uit Leon Beijering en Roelie Reinders
 6. Aftredend en niet herkiesbaar: Corine van der Heide en Martin Takens
  We nemen helaas ook dit jaar weer afscheid van 2 bestuursleden. Corine bedankt Martin en Janette bedankt Corine met toepasselijke woorden, bloemen en een cadeau.
 7. Aftredend en herkiesbaar: Tineke Roukes
  1. Tineke wordt zonder tegenstemmen weer herkozen
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Alie Jobing en Frank Andriessen
  1. Gelukkig kunnen we 2 nieuwe bestuursleden welkom heten in ons bestuur, zei worden dan ook unaniem zonder tegen kandidaten gekozen. Alie en Frank heel veel succes.
 9. Plannen voor het komende jaar. Allereerst discussie over 2 onderwerpen. 
  1. Sommige ‘vaste’ onderdelen (bijvoorbeeld zomerspelen) trekken steeds minder bezoekers: We discussiëren over de zaterdagavond activiteit tijdens het zomerfeest. De laatste jaren loopt de animo terug, we vinden met elkaar dat het wel zinvol moet zijn om voor een ruim aantal mensen iets te organiseren. Als bestuur steek je er veel tijd en energie in, houd je soms rekening met eigen vakantieplanningen ect. Daarom besluiten we tijdens de vergadering dat we in ieder geval de zaterdagavond schrappen voor het komende jaar. Mochten er nu mensen zijn na het lezen van deze beslissing en de motivatie hebben om wel iets te organiseren voor de zaterdagavond schroom niet en laat het ons dan weten.
  2. Het is moeilijk om genoeg bestuursleden te vinden. Veel mensen willen daarentegen gerust bij een activiteit helpen. Een voorstel is om naast het dagelijks bestuur, telkens een werkgroepje op te richten per activiteit, waarbij één iemand de hoofdorganisator is. Dus lijkt je dit wat meld je dan aan bij een van de bestuursleden.
  3. Onderstaande datums zijn inmiddels goedgekeurd, de openstaande datums zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden op de dorpskalender in het sportblad.

   

  Activiteit datum tijd Locatie In samenwerking met…
  NL Doet schuur opruimen, muziekkoepel verven 16 maart 2019 09:00 muziekkoepel Hofakkers 24 Crescendo en TOG
  Bloembakken repareren en vullen .... April 2019      
  Neutieschieten 21 april 2019 13:00 4 locaties  
  Eieren zoeken 22 april 2019 10:30 Het Markehuis  
  Paasvuur 22 april 2019 19:30 Oosterpad VDGO- Cresendo
  Avond wandelvierdaagse 25-26-27-28 juni 2019 17:30 Markehuis OBS De Drift - SGO - BVS
  Zero Disco Party -voorstel 4 t/m 12 jaar 26 juli 2019 19:00 CR Gerrie SoosGrolloo - CR Gerrie
  Volksspelen Zomerfeest     Hoofdstraat  
  Warenmarkt 28 juli 2019 11:00 Hoofdstraat  
  Herfstwandeltochten 20 Oktober 2019 10:00 Het Markehuis  
  Spooktocht ....November 2019 13:30 CR Hofsteenge Jeugdsoos
 10. Rondvraag
  1. School- en Volksfeest 2020: De oudercommissie en de VVV hebben onlangs een gesprek gehad, hierbij is gebrainstormd over de datum, wie deelneemt aan het bestuur ect. Corine geeft aan dat er 2 voorstel datums/weekenden gedaan zijn, deze zullen worden meegenomen naar de school. Binnenkort is er weer een overleg gepland om eerder besproken punten voor te geven en verdere stappen te zetten.
  2. Roelie Reinders geeft aan dat Crescendo bezig is met een kerstactiviteit voor december 2020 i.v.m. het 95-jarig bestaan van Crescendo. Het plan is om een kerstverhaal incl. activiteiten te organiseren waarbij het gehele dorp betrokken wordt.
 11. Sluiting
  1. De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering

 Janette Meems